February 29, 2012

Happy Leap Day 2012!

Theo lịch Gregory - loại lịch tiêu chuẩn hiện nay được dùng trên hầu khắp thế giới thì những năm nào chia hết cho 4 được coi là năm nhuận. Trong năm nhuận, tháng 2 có 29 ngày thay cho 28 ngày. Cứ 4 năm lại thêm 1 ngày vào lịch bởi vì một năm dương lịch dài khoảng 365 ngày và 6 giờ.

Năm nhuận theo tiếng Anh là Leap Year; ở phương Tây, họ coi ngày này cũng là một ngày đặc biệt tương tự như thứ Sáu ngày 13 (Friday the 13th) hay ngày 11/11 (November 11). Riêng từ "leap" có nghĩa là bay hoặc nhảy vút lên nên một số người thường mừng sự kiện 4 năm một lần này bằng cách nhảy lên không trung rồi chụp lại một bức ảnh để kỷ niệm.

No comments:

Post a Comment