Chụp ảnh dạo

May 22, 2015

Chồng film với Minolta X-700

Một số tấm chồng film chân dung với máy film Minolta X-700...May 20, 2015

May 18, 2015

Chân dung với Zenit E

Một số hình ảnh được chụp bằng máy film Zenit EApril 26, 2015

#sunday

Một vài tấm hình hoa lá cành với máy film Minolta X-700April 22, 2015

I dream...

“I dream. Sometimes I think that’s the only right thing to do.” ― Haruki Murakami, Sputnik Sweetheart